Bricolatge, identitat i cultura participativa: com neixen les subcultures?


Subcultura de Dick Hebdige, l'estudi sociològic més important fins ara sobre el món de les subcultures
A diferència d'altres subcultures més atribuïbles a onades de modes cícliques que altres països van implantar a casa nostra, siguin els heavies o els psychobilly al llarg dels anys vuitanta, els skinheads segueixen fent prevaler la seva estètica dins d'un món underground cada vegada més ple d'inquilins diferents que pretenen atreure a la joventut d'avui dia. De fet, els skinheads segueixen atraient els joves d'avui gràcies a la mediatització que ha fet la premsa, especialment a principis dels anys noranta, que és quan es van registrar els primers incidents violents entre membres d'aquesta subcultura urbana a les nostres fronteres. Un fet que va fer quallar una imatge dels skins nociva per al moviment, que no va fer més que col·locar-los dins d'un panorama d'exclusió social. Atribuint així paral·lelismes directes com amb la delinqüència, l'agressivitat o fins i tot el racisme, oblidant d'aquesta manera els seus orígens obrers, humils i multiracials. Per tant, aquesta publicitat enganyosa no va fer més que posicionar a un extrem alguns dels trets estètics, de caràcter o fins i tot anècdotes com la introducció del nazisme generalitzant a tots els skinheads. En definitiva, estem parlant d'uns canals de difusió que van propiciar la introducció d'un flux de persones seduïdes per la violència, convertint-se així no només en violents els skins, sinó violents de per si adoptant tret skin, tal com va dir l'antropòleg Manuel Delgado .

Referent al "bricolatge" com a motiu d'aquesta actualització de Zona Morta, intentaré indagar en territoris més actuals i possiblement més intel·ligibles per al lector d'avui dia com poden ser els bakales. Però per a això caldrà fer uns passos enrere i viatjar als orígens dels skinheads i entendre a partir d'aquest punt, el significat de "bricolatge".


(Skinheads)

El "bricolatge" no és més que la manera que permetia als homes explicar i donar sentit al seu propi món, desenvolupant el que diuen subcultures. Simplement aquestes persones s'han apropiat d'una sèrie d'elements tant materials com immaterials de la cultura dominant i els van assignar significats nous, com poden ser la música, el llenguatge o la vestimenta, uns signes que representaven una tipologia de subcultura. Els skins en concret van sorgir d'una reacció de la classe obrera enfront de la contracultura (terme batejat per Hebdige) hippy, i també contra la seva pròpia marginació social. Es van dedicar a fer de l'obrerisme un orgull, amb el pèl rapat, camises angleses de treball, i pantalons texans curts subjectes per tirants, a més de botes amb puntera de ferro (normalment de marca Dr. Marteens) que els facilitava una certa protecció en el seu lloc de treball. Eren una gent que defensaven el seu territori local, treballaven de valent, i tenien un patriotisme anglès que, de vegades, (i sense generalitzar) fregava el racisme. Tornant a l'actualitat no tan actual, en concret en els anys noranta, ens trobem amb un gruix important de gent que ha adoptat l'estètica skin a la recerca d'una identitat pròpia, però totalment aliena a l'ideari skin original "nascut" el 1969. Gent que per tant, no podríem qualificar de estrictament skinheads, però que sí aparentment mantenien uns hàbits, com la vestimenta, la passió pel futbol, ​​la cultura de bar, pèl curt, actitud viril, etc. però molt diferent de la dels orígens. Em refereixo als bakales, gent que ha adoptat alguns dels trets característics dels skins però que mai han adaptat l'imaginari que oferia la música punk o l'ska, en concret s'associen dins de la música makina, una música electrònica molt lligada a la cultura rave i les drogues sintètiques. Però, per als bakales, quin significat pot tenir aquesta adopció d'estil subcultural? Hebdidge en el seu llibre subcultures s'ho preguntava, tot i que lògicament en àmbit generalitzat, i deia que totes les subcultures reflecteixen, expressen i es feien ressò dels aspectes de la vida del grup. Escollien objectes intrínsecament i en les seves formes adaptades, una "homologia" (batejada per Lévi-Strauss) que recollia les inquietuds d'aquesta gent, de les seves activitats, així com una imatge pròpia com a col·lectiu. Fins i tot la música makina -i per tant les discoteques-, que demostra de nou que la música és un mitjà per a definir una identitat, igual que per als primers skins ho va ser el reggae, l'ska, el punk-rock o directament l'Oi!.

Llavors, com és lògic, si els mitjans de comunicació van distorsionar uns orígens i, en general, crusificar als skinheads, aquella "unitat" tant estètica com de valors es pot fàcilment alterar i que altres grups socials adoptin els elements estètics, però mai de valors, creant així una nova homologia adaptada a la cultura rave i a la droga. Però que en el fons, això no fa més que demostrar el que tant Levi-Strauss com Hebdige ja indicaven, i és que un estil subcultural es troba sempre en un continu procés de producció, en què els seus mecanismes es manifesten mitjançant un bricolatge subcultural. I és que els bakales han modificat l'estètica skin, tal com comentava, a la cultura discotequera (nova homologia), rebutjant així elements estètics com els tirants o les botes que identifiquen els skins com obrers, o també fins i tot la roba de marques angleses com Fred Perry o Ben Sherman, roba que reflecteix el patriotisme anglès dels primers skinheads. I en canvi, s'han apropiat d'altres com l'estètica esportiva, associada al hooliganisme anglès, també nascut del bricolatge subcultural dels skinheads, encara que això ja necessitaria un estudi a part. Per tant, ens trobem davant d'un fenomen paral·lel totalment distorsionat, sorgit fruit dels mass media, ja que ells han estat els que han fet oblidar uns orígens obrers i multiracials per altres de violents i sense ideologia de la majoria de caps rapats actuals.


El Neng com a exemple paròdic dels bakalas
Pel que fa a la cultura participativa


La cultura participativa és un concepte emprat per Henry Jenkins en el seu llibre "Convergence culture" (2008), en què relaciona els canvis tecnològics amb el desenvolupament de la cultura. Diu que els fluxos de continguts culturals passen inevitablement per múltiples plataformes de mitjans, a més d'indústries, i que no han fet més que potenciar una investigació per part de l'audiència en els mitjans de comunicació amb l'objectiu de trobar el tipus d'experiència d'oci que es vol. També diu Jenkins que tot sistema econòmic-cultural mai és viable sense la cooperació activa dels consumidors. Com a exemples actuals en aquest sentit és fàcil veure que tant blocs, la mateixa Wikipedia, o en general gran part de les pàgines web d'Internet acaben servint com a mitjà de transmissió de fluxos d'informació cultural de tota classe, facilitant així canvis en la recerca de continguts per part de les audiències. També Facebook o Twitter, molt utilitzat per polítics, fins i tot el Papa, programes radiofònics en línia com són els podcasts; deixar pensar als espectadors sobre el futur d'una telenovel·la, aconseguint així "matar" o "reviure" certs personatges ... Per tant, parlem d'una certa connectivitat que fa interactuar les audiències, com si sentissin algun tipus de connexió entre el creador i l'audiència.

Traslladant aquesta visió del món de la informació proporcionada per Jenkins en el terreny de les subcultures, i alhora aprofitant els skinheads comentats anteriorment, voldria donar relleu al qual Carles Viñas en la seva obra "Skinheads a Catalunya" ja comentava: el trasllat de la publicitat dels skins a la xarxa. Tal com havia apuntat, al llarg dels anys noranta els skins van patir una difusió extraordinària que posteriorment va portar a una distorsió de la seva concepció originària. De fet, la cultura participativa entre consumidors i productors mediàtics no és més que participants que interaccionen d'acord amb un nou conjunt de regles, creant així llocs de reunió que serveixen per discutir, negociar i desenvolupar el col·lectiu, i així, estimular-se alhora als membres individuals perquè busquin nova informació pel bé comú. Internet ho ha potenciat, i dins del terreny skin ha patit modificacions a l'hora d'atraure adolescents al seu terreny, com és lògic. També, la consolidació de la classe mitjana avui dia ha fet perdre uns orígens obrers creadors de subcultures, per altres possiblement contraculturals, tal com comentava Hebdige.


(Punks)

La contracultura trenca amb el sistema dominant, tant d'ideologia com de pensament polític, creant així una alternativa. El cas més clar van ser els hippies en els anys seixanta, en què hi ha una clara ruptura amb la cultura "mare", un fet que queda molt clar quan veiem que dins dels skins apareixen variants polítiques com el nazisme, comunisme o anarquisme, unes variants que busquen una ruptura del sistema, però que no neixen "trencats". Perquè la subcultura, per Hebdige, és un gest de resistència dels joves de les classes treballadores a l'ordre imposat, que acaba per cristal·litzar amb l'estil, una manera d'identificar-se com grupuscle. És com si es representés un rebuig, un desafiament a l'ordre establert, creant així un conflicte de valors, però que en el fons, no deixen de ser subgrups que pertanyen a un grup més gran o de cultura dominant, en què el seu únic propòsit és diferenciar-se de la resta de la societat. Diguem que són gent que a través d'l'oci i un estil aconseguit (la identitat), poden aconseguir un espai cultural propi, i així poder representar una política d'oposició cultural a un nivell simbòlic. Per això abans comentava això de la contracultura.


Hippie, l'únic exemple de subcultura que trenca de la cultura mare, batejat com "contracultura"


Per Hebdige, la tensió expressa la resistència a la ideologia dominant, als valors hegemònics, i que s'expressen en formes "prohibides". Com deia, l'estil conforma la subcultura, atorgant-li una identitat, distinció, i que, tornant als skins i al seu origen anglès, els joves britànics es trobaven articulats al desafiament que tenien sobre el fet de pertànyer a la classe treballadora, com també a l'hegemonia dels pares; o sigui, que el mateix exercici "resistia" a dues representacions dominants. I això no feia més que polir aquesta "resistència" que abocava en una identitat creant un estil, i, per tant, es manifestava com un sistema de comunicació, expressió i representació, una resistència a l'ordre públic. Internet ha fet alterar aquests valors que Jenkins deia "flux de convergència". Són fluxos de continguts que s'expressen en diferents canals de difusió, cooperant entre ells i amb unes audiències ocasionalment migratòries a la recerca del tipus d'experiències desitjades d'entreteniment. Carles Viñas parla de com Internet s'ha convertit en l'últim canal de difusió per als skins, facilitant així les relacions personals entre adolescents malgrat les distàncies. De fet, el paper d'Internet no ha fet més que seguir arraconant la manera de seducció dels adolescents que hi havia als anys 60-70 -i fins i tot dels vuitanta-, del moviment skinhead (amb els valors originals) per altres de més informatius, històrics i de vegades distorsionats. Un treball que ja es va començar a principis dels anys noranta a casa per part de la premsa. I és que mentre els skins antiracistes reivindicaven uns orígens, els caps rapats d'extrema dreta o esquerra s'encarregaven de barrejar política. I no només això, fins i tot, els racistes, creaven enllaços amb altres grupuscles rapats neonazis, tant espanyols com estrangers, jocs de contingut racista, i documents estratègics o doctrinaris. Per tant, estem parlant d'una major intensificació de cèl·lules, que expressen i distribueixen un estil de vida, ideologies, i en general uns mètodes diferents de seducció abans d'entrar dins del moviment skinhead.

Per tant, Internet ha afavorit l'intercanvi d'idees i informacions entre els sectors skin de tot el planeta, i també a l'hora de distribuir certs materials prohibits en alguns països com Alemanya. També s'ha produït un desplaçament en els mitjans de difusió, de convergència, creant així una cultura participativa on els joves d'avui poden trobar les seves identitats en funció dels seus valors, afavorint així la distribució de tipus de resistències subculturals gràcies als canals de difusió informativa.  Bibliografía:
C. VIÑAS, Skinheads a Catalunya. Columna, 2004

M. DELGADO, Estética e infamia. De la distinción al estigma en los marcajes culturales de los jóvenes urbanos. Barcelona, 2002 

HEBDIGE, D. Subcultura. El significado del estilo, Barcelona: Paidós, 2004

JENKINS, Henry, Convengence culture: la cultura de la convergencia de los medio de comunicación, Barcelona, Paidós, 2008

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris